Aanmoedigen betekent in Teylingereind: kijken naar wat je kunt. Applaus kan iemand over de streep helpen. Zeker als dat van je ouders en je familie komt. Zij zijn wat ons betreft onmisbaar in het veranderingsproces.

Lees meer

YOUTURN

In alle justitiële jeugdinrichtingen wordt sinds 2010 gewerkt met de basismethodiek YOUTURN. Hierin draait alles om het aanleren van eigen verantwoordelijkheid.

YOUTURN geeft groepsleiders, pedagogisch medewerkers en andere functionarissen in de inrichting concrete handvatten om de jongeren eenduidig te bejegenen.

Eigen verantwoordelijkheid
In YOUTURN draait alles om het aanleren van eigen verantwoordelijkheid. Medewerkers van de groep en docenten van de school (de trainers) leren jongeren omgaan met kwaadheid, lastige morele keuzes en hoe ze zich sociaal vaardig kunnen gedragen. Vervolgens gaan de jongeren onder leiding van trainers elkaar helpen om moeilijke situaties op te lossen. Ondertussen krijgen ze op de groep en op school voortdurend feedback op hun gedrag.

Voor de jongeren brengt YOUTURN duidelijkheid en continuïteit. Ze weten altijd precies hoe hun dagprogramma eruit ziet en wat er van ze wordt verlangd. Ook bij een eventuele overplaatsing, want alle justitiële jeugdinrichtingen werken volgens dezelfde methodiek: de behandeling wordt gewoon voortgezet en de bejegening is hetzelfde.

Medewerkers
Op de groepen vervullen de medewerkers binnen YOUTURN drie rollen: die van mentor van een jongere, groepsleider en trainer. Een methodiekcoach begeleidt de medewerkers op de groep bij het uitvoeren van YOUTURN. Voor de medewerkers van de justitiële jeugdinrichtingen brengt YOUTURN dus naast duidelijkheid ook afwisseling in het werk, omdat ze verschillende rollen vervullen in onderdelen van de methodiek.

Fasering
YOUTURN bestaat uit vijf fases. Afhankelijk van het oordeel van de rechter doorlopen jongeren één of meer fases van de methodiek. De eerste drie fases vinden binnen de inrichting plaats, de laatste twee buiten de inrichting.

De tijd 'binnen' een jeugdinrichting wordt zo goed mogelijk benut om het risico van recidive terug te dringen en ter voorbereiding op een geslaagde resocialisatie.